Styrskatt: Statens utgiftsområde

 

Riksdagens beslut om utgiftsområden*
1. Rikets styrelse
2. Samhällsekonomi och finansförvaltning
3. Skatt, tull och exekution
4. Rättsväsendet
5. Internationell samverkan
6. Försvar samt beredskap mot sårbarhet
7. Internationellt bistånd
8. Invandrare och flyktingar
9. Hälsovård, sjukvård och social omsorg
10. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
11. Ekonomisk trygghet vid ålderdom
12. Ekonomisk trygghet för familjer och barn
13. Arbetsmarknad
14. Arbetsliv
15. Studiestöd
16. Utbildning och universitetsforskning
17. Kultur, medier, trossamfund och fritid
18. Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande
19. Regional utveckling
20. Allmän miljö- och naturvård
21. Energi
22. Kommunikationer
23. Jord- och skogsbruk, fiske, med anslutande näringar
24. Näringsliv
25. Allmänna bidrag till kommuner
26. Statsskuldsräntor m.m.
27. Avgiften till Europeiska gemenskapen

* https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/statens-budget-i-siffror/

 


D u   s t y r   d i n   s k a t t   –   d i n   s k a t t    s t y r !        Tyck till: info@basebo.se!